maandag 31 oktober 2011

Precisering van het #WOB-verzoek

Gisteravond onderstaand bericht naar de KB gestuurd:
Geachte meneer Van Trier,
In uw e-mail van 26 oktober 2011 verzoekt u mij op grond van artikel 3, lid 5 van de Wet Openbaarheid van Bestuur mijn informatieverzoek van 23 september 2011 nader te preciseren. Hierbij stelt u opnieuw dat mijn verzoek “zeer omvangrijk is” waardoor u specificatie nodig acht. Naar mijn mening is het genoemde vijfde lid vooral bedoeld voor informatieverzoeken waarin de “bestuurlijke aangelegenheid” waar het verzoek over gaat, niet concreet genoeg geformuleerd is, niet om de hoeveelheid openbaar te maken informatie te beperken.
En hoewel ik de indruk heb dat ik de bestuurlijke aangelegenheid concreet genoeg omschreven heb, namelijk de totstandkoming en uitvoering van het contract dat de KB op 14 juli 2010 met Google ondertekende, zal ik mijn verzoek hieronder toch nader toelichten. Daarbij merk ik op dat deze toelichting niet gelezen moet worden als een beperking van mijn initiële verzoek.
In principe bestaat mijn verzoek uit drie delen:

1. “Afschriften van alle documenten die gerelateerd zijn aan dit contract, waaronder ten minste alle informatie die bij de voorbereiding, afsluiting en uitvoering van dit contract, is uitgewisseld met Google en met derden, waaronder ook te verstaan de minister van OCW of andere ministers of aan dezen ondergeschikte organen of ambtenaren.”
Hierbij ben ik onder andere, maar niet hiertoe beperkt, geïnteresseerd in documenten waaruit blijkt:
  • wie het initiatief genomen heeft tot het aangaan van het contract, Google, de KB of nog een andere partij;
  • hoe de onderhandelingen tussen Google en KB zijn verlopen;
  • op grond van welke afwegingen de KB besloten heeft om wel met Google en niet met andere potentiële partijen in zee te gaan;
  • met welke andere bestuursorganen (zoals bijvoorbeeld de minister van OCW, EL&I of Buitenlandse Zaken) de KB overlegd heeft over de totstandkoming van het contract.
Maar ook van andere documenten, die wel gerelateerd zijn aan het contract, maar niet direct betrekking hebben op bovenstaande punten, ontvang ik graag afschriften.

2. “afschriften van het projectplan of de projectplannen waarover in de artikelen 1.11, 2.2, 2.3, 2.6 en 3.3 uit het contract gesproken wordt. Verder zou ik graag ook de informatie ontvangen die de KB op basis van artikel 2.5 uit het contract heeft moeten verzamelen voor Google.”
Dit lijkt me concreet genoeg. In de genoemde artikele van het contract worden specifieke documenten genoemd die Google en de KB moeten opstellen. Van al die documenten zou ik graag afschriften ontvangen.

3. “Ten slotte verzoek ik u dit informatieverzoek door te sturen naar andere overheidsinstanties die mogelijkerwijs beschikken over informatie in welke vorm dan ook over de totstandkoming en uitvoering van dit contract.”
Indien u met andere overheidsinstanties over dit contract overlegd of gecorrespondeerd hebt, dan zou ik ook graag afschriften ontvangen van alle documenten met betrekking tot dit contract, die zich bij deze instanties bevinden.

Hopelijk heb ik hiermee mijn verzoek voldoende geconcretiseerd opdat u uiterlijk 21 november 2011 een besluit kunt nemen. Mocht u nog behoefte hebben aan telefonisch overleg, dan kunt u mij woensdag 2 november of vrijdag 11 november tussen 10.00 en 11.00 uur bereiken via 043-3******.

Vriendelijke groeten,
Ingmar Koch
Ik hoop maar dat het nu duidelijk genoeg is...

Gerelateerd
Opnieuw e-mail van de KB #WOB
Een tweede WOB-verzoek voor de KB

Plaatje: Play me some T-shirts

2 opmerkingen:

  1. Het kost je nog eens meer tijd, dan dat je er plezier van hebt... haha! ;-)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Als ik straks 'n antwoord krijg, ga ik dat koesteren...

    BeantwoordenVerwijderen