vrijdag 13 januari 2012

Hoorzitting over mijn #WOB-verzoek

Gisteren onderstaande e-mail van de heer Van Trier van de KB gekregen:
Geachte heer Koch,

In vervolg op mijn e-mailbericht van 28 december 2011 ter bevestiging van de ontvangst van uw bezwaarschrift, deel ik u mee dat de beslissingstermijn van zes weken met ten hoogste zes weken zal worden verlengd.
Het horen van de belanghebbende maakt ingevolge artikel 7:2 Awb onderdeel uit van de bezwaarprocedure. De hoorzitting met betrekking tot uw bezwaarschrift zal worden geleid door mr. drs. L. Jongsma, lid van het Algemeen Bestuurscollege, en zal plaatsvinden bij de Koninklijke Bibliotheek.
Ingevolge artikel 7:3 sub c Awb kunt u verklaren geen gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord. Indien u wel van dit recht gebruik wenst te maken, zal ik u een voorstel met mogeljke data toesturen. Graag ontvang ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Trier
Directiesecretaris / Corporate Secretary
Dat is interessant, zeker als je de rest van de artikelen uit de Awb over zo'n hoorzitting leest:
Artikel 7:4
1. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen.
2. Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage.

Artikel 7:5
2. Voor zover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, besluit het bestuursorgaan of het horen in het openbaar plaatsvindt.

Artikel 7:6
1. Belanghebbenden worden in elkaars aanwezigheid gehoord.
2. Ambtshalve of op verzoek kunnen belanghebbenden afzonderlijk worden gehoord, indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen een zorgvuldige behandeling zal belemmeren of dat tijdens het horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige redenen is geboden.
3. Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid.
4. Het bestuursorgaan kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, toepassing van het derde lid achterwege laten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Artikel 7:4, zesde lid, tweede volzin, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7:7
Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 7:8
Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord.
Ik heb deze uitnodiging aangenomen en - speciaal voor de liefhebbers - aangedrongen op een openbare hoorzitting.

Gerelateerd
Bezwaarschrift KB #WOB

T-shirt: Dubstep WOB

5 opmerkingen:

 1. Ben ook benieuwd welke stukken ze op grond van 7:4 ter inzage leggen en welke ze geheim houden op grond van lid 6 ;-). Blijft altijd een soort van catch 22-situatie: met elkaar praten over geheimhouding terwijl je niet echt weet wat er geheim gehouden wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ja, het is een ongelijke strijd. Bijvoorbeeld ook omdat de KB "zomaar" kan zeggen dat allerlei informatie "concurrentiegevoelig" is, zonder dat ik dat kan beoordelen...
  Ben ook benieuwd wie er nog als "belanghebbende" gehoord zal worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In ieder geval Google zal als belanghebbende "in de gelegenheid moeten worden gesteld om te worden gehoord". Of ze komen is een tweede.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als het een openbare hoorzitting wordt, hou ik me aanbevolen. Ben benieuwd naar de argumentatie van de KB.
  De t-shirts worden steeds mooier trouwens. ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het moet niet te lang meer duren, want de t-shirts-voorraad raakt langzaam uitgeput...

  BeantwoordenVerwijderen