vrijdag 4 januari 2013

De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt...

De Zuidelijke Rekenkamer heeft zijn onderzoeksprogramma voor 2013 (pdf) gepubliceerd. Dit is een van de voorgenomen onderzoeken:
3.2.1 Taken in kader Archiefwet provincie Limburg
Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur. Alleen wanneer de digitale en papieren informatiehuishouding en archivering op orde zijn, kan de overheid haar taken goed uitoefenen en hierover verantwoording aan de samenleving afleggen.
De Archiefwet 1995 stelt regels aan de archiefzorg en het archiefbeheer van de overheid en regelt het toezicht op de naleving ervan. GS houden toezicht op de archiefzorg bij de lokale overheden en politie en zien toe op de naleving van de Archiefwet- en regelgeving bij de archieven van de provincie zelf.
Met de in oktober 2012 in werking getreden wet Revitalisering generiek toezicht (Rgt) en de daarop gebaseerde veranderingen in de Archiefwet, veranderen ook de provinciale taken en verantwoordelijkheden. Een belangrijke verandering is het verdwijnen van de verplichting om een provinciaal archiefinspecteur aan te stellen en de vormgeving van een daarvoor in de plaats komend generiek toezicht.
De rekenkamer wil in 2013 een onderzoek instellen naar de wijze waarop de provincie Limburg omgaat met deze veranderingen. Mogelijke vragen die daarbij aan de orde zijn:
  • Welke informatie acht de provincie nodig om generiek toezicht op het terrein van de Archiefwet te kunnen uitoefenen en hoe organiseert zij die informatiestroom?
  • Hoe beoordeelt de provincie of de taken van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen op het terrein van de Archiefwet goed worden uitgeoefend? Wanneer grijpt de provincie in?
  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot het toezicht op de eigen provinciale archieven?
Vanaf 1 januari 2013 werken wij niet meer voor de provincie Limburg. En ik ben echt benieuwd of er meer is dan alleen een telefoonnummer en een Servicedesk.

Gerelateerd
De Zuidelijke Rekenkamer over het Strategisch Informatiebeleid
Provincie Limburg: forensische quick scan Aristoteles
Het nieuwe archieftoezicht

Plaatje: Soda Hall abacus with laptop and smartphone - closeup van Derrick Coetzee

Geen opmerkingen:

Een reactie posten