donderdag 26 mei 2011

Vreemde gang van zaken

Eergisteren verscheen op de "corporate" website van het Nationaal Archief het volgende bericht:
De Raad voor Cultuur komt nog vóór 1 juli 2011 met een officiële reactie op de voorgenomen wijziging van de Archiefwet 1995. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de tekst van de Archiefwet op drie punten wijzigen:

  • het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats, bij gedeputeerde staten van de provincie;
  • het voorstel om de advisering van de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten te laten vervallen;
  • het verplaatsen van de advisering (bij overbrenging) over de openbaarheid van decentrale archiefbescheiden van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris.

Openbare consultatie
De openbare internetconsultatie over het voorstel voor wijziging van de Archiefwet is inmiddels afgerond. Van verschillende kanten zijn reacties binnengekomen. Onder meer de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hun visie op de voorgestelde wetswijziging gegeven.

Advies Raad voor Cultuur
Uiterlijk op 1 juli 2011 brengt de Raad voor Cultuur zijn advies uit. De reacties die tijdens de internetconsultatie zijn binnengekomen, worden door de Raad meegewogen in zijn advisering. Indien nodig wordt het wetsvoorstel aangepast naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur.
Dus OCW/NA vraagt via de openbare internetconsultatie om reacties op het wetsvoorstel en laat het dan van de Raad voor Cultuur afhangen of er iets met die reacties gebeurt.
Ben ik nou de enige die dit een vreemde gang van zaken vindt? Zouden OCW/NA niet eerst duidelijk moeten maken wat zij van de opmerkingen vinden en pas daarna het voorstel, al dan niet aangepast, door moeten sturen naar de Raad voor Cultuur?

Aanvulling, 26 mei 2011, 10:50 uur


Gerelateerd
Reactie KVAN en BRAIN op de voorgestelde wetswijzigingen
Ze wijzigen de Archiefwet
De Archiefwet wordt gewijzigd

Plaatje: Strange van Filmresearch

Geen opmerkingen:

Een reactie posten