maandag 27 augustus 2012

Geschikte publicatie voor voorgenomen waardering?

Buitengewone editie Staatscourant Afkondiging Grondwet 1972 op 5 april 1972
Buitengewone editie Staatscourant Afkondiging Grondwet 1972
op 5 april 1972
Terwijl hier discussie ontstond over de vaststelling van de nieuwe gemeentelijke selectielijst, ontstond elders commotie over een uitspraak van de Raad van State. En uiteindelijk heeft het een ook nog wat met het andere te maken.
In een geding tussen enkele inwoners van Bathmen en Deventer en het college van B&W van Deventer stelde de Raad dat een ontwerpbeluit niet enkel digitaal gepubliceerd mag worden, als niet van te voren expliciet is vastgesteld dat dit mag.

Algemene Wet Bestuursrecht
Eerst even de artikelen uit de Algemene Wet Bestuursrecht die hier van toepassing zijn:
Artikel 3:12
 1. Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud.
 2. Indien het een besluit van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan betreft, wordt de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
Hier staat dus dat een voorgenomen besluit op een geschikte manier gepubliceerd moet worden, bijvoorbeeld in een dagblad, weekblad of huis-aan-huis-blad. Het tweede lid voegt daar aan toe dat zo'n ontwerpbesluit van de Rijksoverheid in ieder geval - dus naast de geschikte wijze - via de Staatscourant gepubliceerd moet worden.
Artikel 2:14
2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.
Dit is een artikel uit de Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, die in de AWB is opgenomen. Het is duidelijk dat hier staat dat enkel digitale verzending niet is toegestaan, tenzij daar vooraf iets voor is geregeld (in een wet, maar voor de lokale overheden zal een eigen, aparte verordening ook wel voldoende zijn).

Deventer
In de betreffende casus had de gemeente Deventer een voorgenomen besluit op de gemeentelijke website gepubliceerd en ook nog in een Deventers huis-aan-huis-blaadje. Maar, omdat de gevolgen van de milieuvergunning waar het hier over ging, ook buiten de Deventer gemeentegrenzen merkbaar zouden zijn, is dat volgens de Raad niet voldoende:
Wat de kennisgeving via de website van de gemeente betreft, overweegt de Afdeling dat kennisgeving via het internet een geschikte wijze van kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, van de Awb kan zijn. Zoals wordt bevestigd in de memorie van toelichting bij de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Kamerstukken II 2001-2002, 28 483, nr. 3, blz. 24 en 38), is op de kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, echter tevens artikel 2:14, tweede lid, van de Awb van toepassing. Artikel 2:14, tweede lid, en artikel 3:12, eerste lid, van de Awb dienen in onderlinge samenhang aldus te worden uitgelegd dat op grond daarvan vereist is dat, in verband met de artikelen 3:11, eerste lid, en 3:15, eerste lid, van een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, kennis wordt gegeven, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Het college heeft desgevraagd schriftelijk medegedeeld dat in de gemeente Deventer ten tijde van de kennisgeving van het ontwerpbesluit niet een wettelijk voorschrift, als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, gold. Het college had derhalve op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze kennis moeten geven van het ontwerpbesluit.
Selectielijsten
En dan kom ik nu toch weer bij de selectielijsten uit, omdat het maar zeer de vraag is of de ontwerpen daarvan op de juiste manier gepubliceerd worden.
Op grond van artikel 4 van het Archiefbesluit is op de voorbereiding van selectielijsten ook artikel 3:12 van de AWB van toepassing. Dus, ten minste in de Staatscourant en op een geschikte wijze moet aangekondigd worden dat de concept-lijsten ter inzage liggen.
Publicatie in de Staatscourant gebeurt in ieder geval, zoals je bijvoorbeeld hier kunt zien. Maar sinds de inwerkingtreding van de Wet Elektronische Bekendmaking op 1 juli 2009 geschiedt de "uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant [...] elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze." Er is dus geen analoge Staatscourant meer.

De hamvraag is dus: wordt de ter inzage legging van de ontwerp-selectielijsten ook nog op een andere, geschikte én analoge manier bekend gemaakt?
Ik heb er in het Archievenblad wel eens iets over zien staan, maar dat is volgens mij niet structureel en lijkt me ook niet "geschikt."

Maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Gerelateerd
Een bron is een bron #infokermis

Plaatje: Buitengewone editie Staatscourant Afkondiging Grondwet 1972 op 5 april 1972 uit het Nationaal Archief

7 opmerkingen:

 1. De bekendmaking is bij wetgeving "anders bepaald", nl. in de Bekendmakingswet. Daarmee is voor de rijksoverheid en dus de melding voor de ter inzage legging door OCW/NA analoog niet meer nodig. Fysiek ligt het (zie ook je voorbeeld) wel ter inzage.de RvS stelt dat Deventer een dergelijk wettelijk "excuus" niet had. De Bekendmakingswet is dat wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @bf535caeb172cbdbe5eef238b75a8656:disqus Dank voor je reactie Ton. Voor de volledigheid hier eerst even de url's naar:

  Bekendmakingswet
  Bekendmakingsbesluit en de
  Bekendmakingsregeling
  Nu vraag ik me wel nog af wat "in ieder geval" in artikel 3:12 AWB (zie hierboven) betekent. Het lijkt er nu toch op dat de publicatie van de ter inzage legging alleen in de Staatscourant (en op de site van het NA) gebeurt. Geldt het eerste lid van 3:12 niet ook nog?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @bf535caeb172cbdbe5eef238b75a8656:disqus
  En nu ik er nog wat langer naar kijk: het lijkt er op dat de Bekendmakingswet het alleen heeft over de bekendmaking van vastgestelde wetten en regels, zoals uit artikel 4 blijkt:


  De bekendmaking van:
  a.bij ministeriële regeling vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en
  b.de overige vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, voor zover deze niet in het Staatsblad geplaatst dienen te worden, geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.  Terwijl mijn vraag (en ook de kwestie Deventer) gaat over de bekendmaking van de ter inzage van voorgenomen besluiten. Daarover lijkt niets te staan in de Bekendmakingswet ca.
  Dat een vastgestelde selectielijst enkel in de Staatscourant wordt gepubliceerd (met bijlagen op de site van het Nationaal Archief), hadden we vorige week al geconstateerd en goed gevonden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik denk dat in de MvT, hoofdstuk 5 die ruimte toch wel wordt ingecalculeerd:
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31084-3.html

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @bf535caeb172cbdbe5eef238b75a8656:disqus Ik ben nog altijd niet overtuigd hoor. De hele Bekendmakingswet en de bijbehorende toelichting gaan over het publiceren (of afkondigen) van wetten en besluiten. Waar het mij om gaat is, zoals ik hierboven ook al zei, de publicatie van voorgenomen besluiten. Dat is namelijk ook waar het in de Deventer-zaak over ging: de voorgenomen verlening van een milieuvergunning.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. We gaan even terug naar Ab'95 art.4: De voorbereiding valt onder afd. 3.4 Awb.
  3:11 Awb regelt de ter inzage legging; 3:12,1e lid Awb zegt: geef er wel even kennis van dat je wat van plan bent, 3:12, 2e lid Awb zegt: by-the-way: ben je rijksoverheid dan geef je daarvan kennis in de staatscourant. de MvT bij 3:11 laat zich zo lezen dat de kennisgeving en ter inzage legging behoort bij het gehele besluitvormingsproces en art.4 Wob dat nog eens onderstreept. Art.3:12,2e lid Awb gaat over de kennisgeving als zodanig (uit art. 3:12, 1e lid Awb) en niet over het ontwerpbesluit. MvT bij 3:12 stelt dat dit de regel is in het besluitvormingsproces van de centrale overheid en niet voor de decentrale overheden. De kennisgeving zoals in 3:12,3e lid Awb kan dus plaatsvinden uitsluitend met de elektr. staatscourant en hoeft niet meer op een analoge wijze te geschieden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @bf535caeb172cbdbe5eef238b75a8656:disqus Maar Ton, jij doet nu net alsof het eerste lid van 3:12 niet geldt voor de Rijksoverheid en dat enkel het tweede lid geldt. Naar mijn idee geldt het eerste lid altijd en is het twee een aanvulling. Er staat niet voor niets "ten minste."

  Verder schreef Michaël van Leeuwen hier vorige week ook over op het weblog van ICT recht. Zijn uiteindelijke conclusie is dat die kennisgeving van voorgenomen besluiten toch (ook) analoog moet. Zie ook hier en hier.

  BeantwoordenVerwijderen