maandag 4 juli 2011

Een Europese richtlijn voor auteurswettelijke weesjes

Eind mei heeft de Europese Commissie een voorstel naar het Europees Parlement gestuurd "inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken." Sinds vorige week staat het voorstel op Internetconsultatie.nl waar er tot 31 augustus 2011 commentaar op gegeven kan worden.
Om door het auteursrecht beschermde werken in een online digitale bibliotheek of archief ter beschikking te stellen van het publiek is voorafgaande goedkeuring vereist. Indien de betrokken auteursrechthebbende niet kan worden geïdentificeerd of gevonden, worden de werken in kwestie verweesde werken genoemd. De goedkeuring die vereist is om werken online beschikbaar te maken kan dan ook niet worden verkregen. Bibliotheken of andere instellingen die werken online ter beschikking stellen van het publiek zonder voorafgaande goedkeuring lopen het risico dat zij het auteursrecht schenden.

De voornaamste doelstelling van dit voorstel is het creëren van een rechtskader om de wettige en grensoverschrijdende online-toegang te verzekeren tot verweesde werken die opgenomen zijn in online digitale bibliotheken of in door diverse in het voorstel gespecificeerde instellingen beheerde archieven wanneer dergelijke verweesde werken uit hoofde van taken van openbaar belang van dergelijke instellingen worden gebruikt.
Heel simpel gezegd komt het er op neer dat een instelling die verweesde werken mag gebruiken (archieven, bibliotheken, musea, onderwijsinstellingen, zie artikel 1 van de richtlijn) zorgvuldig moet zoeken naar de rechthebbenden van een werk. In artikel 3 wordt omschreven hoe dit zorgvuldig zoeken er uit zou moeten zien:
Artikel 3
Zorgvuldig zoeken
  1. Om uit te kunnen maken of een werk een verweesd werk is, zorgen de in artikel 1, lid 1, bedoelde organisaties ervoor dat voor elk werk zorgvuldig gezocht wordt door de gepaste bronnen voor de desbetreffende categorie van werken te raadplegen.
  2. De bronnen die voor elke categorie van werken geschikt zijn, wordt door elke lidstaat in overleg met rechthebbenden en gebruikers bepaald, en omvatten de in de bijlage opgesomde bronnen.
  3. Het zorgvuldig zoeken dient enkel plaats te vinden in de lidstaat van de eerste publicatie of uitzending.
  4. De lidstaten zorgen ervoor dat de resultaten van het zorgvuldig zoeken op hun grondgebied in een voor het publiek toegankelijke databank worden opgeslagen.
De truc is daarna, en daarom is dit een Europese richtlijn, dat alle landen in de EU een werk als verweesd beschouwen, als dat in één land is vastgesteld.

Hier is de speciale website die de EU aan Orphan works gewijd heeft.

Zou dit voldoende tegemoet komen aan de klachten van onder andere de KB?

Gerelateerd
De KB-Google-deal
Verklaring op eer of tussen je vingers door spugen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten